Pojęcie kredytu bankowego.

money

Kredyt bankowy.

Kredyt bankowy jest umową jaka zawierana jest w formie pisemnej pomiędzy dwiema stronami. Z jednej mamy bank, zaś z drugiej osobę kredytobiorcy. Bank jako kredytodawca zobowiązuje się, że udostępni kredytobiorcy określoną kwotę pieniędzy, na czas jaki zostanie wskazany w umowie. Kredytobiorca zobowiązuje się natomiast do tego, że wykorzysta kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem, a także odda całą pożyczoną kwotę na czas, łącznie z naliczoną prowizją i odsetkami. Można powiedzieć, że kredyt bankowy jest pewnego rodzaju stosunkiem zobowiązaniowym, który charakteryzuje się zwrotnością, odpłatnością i celowością. Kredyty bankowe można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Z jednej mamy kredyty dla podmiotów gospodarczych, zaś z drugiej kredyty dla osób fizycznych. Każda z tych grup obejmuje inne rodzaje kredytów bankowych. Jest ich kilka i warto wiedzieć, do jakiej grupy każdy z tych kredytów należy.

Kredyty dla podmiotów gospodarczych.

Kredyty dla podmiotów gospodarczych można podzielić na kredyty obrotowe i kredyty inwestycyjne. W przypadku tych drugich są one udzielane na sfinansowanie inwestycji. W przypadku kredytów obrotowych dodatkowo można je podzielić na kredyty w rachunkach bieżących i kredyty w rachunku kredytowym. Do kredytów w rachunku kredytowym zaliczamy kredyty docelowe, jakie mają za zadanie sfinansować operację wskazaną w umowie oraz kredyty, jakie przeznaczamy na pokrycie bieżących zobowiązań. Mogą być one udzielone w postaci pomocy finansowej, jeżeli brakuje środków na pokrycie zobowiązań. Do kredytów w rachunku kredytowym zaliczamy również linię kredytową, jaka może mieć charakter odnawialny i nieodnawialny oraz kredyt sezonowy jaki udziela się tym przedsiębiorstwom, które związane są z sezonowością.

Kredyty dla osób fizycznych.

Kredyty dla osób fizycznych dzielimy na dwie grupy. Z jednej mamy kredyty mieszkaniowe, zaś z drugiej kredyty konsumpcyjne. Do kredytów mieszkaniowych zaliczamy kredyty hipoteczne, a także kredyty, których zabezpieczeniem jest coś innego niż hipoteka. W przypadku kredytów konsumpcyjnych można wyróżnić kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty studenckie, jak również kredyty w rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym.